ឱកាសក្នុងការពង្រីកនិងចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មលក់ម្ហូបអាហារ

Information

 • Public
 • November 16 2019 1:30 PM - November 16 2019 4:30 PM ((GMT+07:00) Bangkok)
 • B2BPark
 • Building #1651, Hanoi Friendship Boulevard (Street 1019), Khan Sen Sok, Phnom Penh (View Map)
 • ស្វែងយល់ពីយុទ្ធសាស្រ្តលក់ម្ហូបអាហារ
  - ការវិវត្តន៍នៃអាជីវកម្មម្ហូបអាហារ
  - យុទ្ធសាស្ត្រធ្វើទីផ្សារបែបឌីជីថល
  - ការជ្រើសរើសទីតាំងអាជីវកម្មដែលត្រឹមត្រូវនិងចំណេញថវិកា
  - បទបង្ហាញពីឧទ្យានម្ហូបអាហាររបស់ B2B Park
  - ទទួលបានវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ស្អាតៗពីB2B Park និងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗទៀត
  - ទទួលទានអាហារសម្រន់និងទស្សនកិច្ចទីតាំង
  ***ចូលលរួមដោយមិនគិតថ្លៃ! កន្លែងមានកំណត់ សម្រាប់តែ៣០នាក់តែប៉ុណ្ណោះ!
  ចុះឈ្មោះចូលរួមតាមតំណនេះ៖
  https://forms.gle/bNu3YgHb2zapp4bCA

  តើអ្នកណាខ្លះដែលគួរចូលរូមកម្មវិធីនេះ?
  អ្នកកំពុងប្រកបអាជីវកម្មលក់ម្ហូបអាហារមានបំណងចង់ពង្រីកសាខា
  ម្ចាស់ភោជ្ជនីដ្ឋាន
  លោកអ្នកដែលមានបំណងចាប់ផ្តើម​អាជីវកម្មលក់ម្ហូបអាហារ
  អ្នក​កំពុងប្រកបអាជីវកម្មអាហារដ្ឋាន និងកាហ្វេ
  There are no new feeds to view at this time.