ឱកាសក្នុងការពង្រីកនិងចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មលក់ផលិតផលអេទ្បិចត្រូនិច

Information

 • Public
 • November 02 2019 1:30 PM - November 02 2019 5:30 PM ((GMT+07:00) Bangkok)
 • B2BPark
 • Building #1651, Hanoi Friendship Boulevard (Street 1019), Khan Sen Sok, Phnom Penh (View Map)
 • #តើអ្នកណាខ្លះដែលគួរចូលរូមកម្មវិធីនេះ?
  អ្នកប្រកបអាជីវកម្មលក់ទូរស័ព្ទ គ្រឿងលំអរទូរសព្ទ័
  អ្នកលក់កុំព្យូទ័រនិងគ្រឿងអេទ្បិចត្រូនិចការិយាល័យ
  ក្រុមហុ៊នដែលចែកចាយ software និងកម្មវិធីកុំព្យូទ័រ
  អ្នកដែលមានបំណងចង់ចាប់ផ្តើមឬពង្រីកអាជីវកម្មលក់ទូរស័ព្ទ កុំព្យូទ័រនិងឧបករណ៍​អេទ្បេចត្រូនិច!

  ស្វែងយល់ពីយុទ្ធសាស្រ្តលក់ផលិតផលអេឡិចត្រូនិចនៅថ្ងៃទី០២ វិច្ឆិកានេះ!
  - ការវិវត្តន៍នៃអាជីវកម្មអេទ្បិចត្រូនិច
  - ការធ្វើទីផ្សារបែបឌីជីថលនិង e-commerce.
  - ការជ្រើសរើសទីតាំងអាជីវកម្មដែលត្រឹមត្រូវនិងចំណេញថវិការ
  - បទបង្ហាញពីមជ្ឈមណ្ឌល ICT របស់ B2B Park
  - ទទួលបានវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ស្អាតៗពីB2B Park និងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗទៀត
  - ទទួលទានអាហារសម្រន់និងទស្សនកិច្ចទីតាំង

  *ចូលលរួមដោយមិនគិតថ្លៃ! កន្លែងមានកំណត់ សម្រាប់តែ៣០នាក់តែប៉ុណ្ណោះ!
  ចុះឈ្មោះចូលរួមតាមតំណនេះ៖ https://forms.gle/YRywtagf18FFwikg9
  Google Map: https://goo.gl/maps/KLtehYi5VNHsU8uaA
  There are no new feeds to view at this time.